FlyKhiva receives Uzbekistan AOC

FlyKhiva 767-300BCF